اهدا احکام قهرمانی تورنمنت کاشمر

خانواده پیشگامان به منظور همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان دور هم جمع شدند و در پایان این دورهمی احکام و مدال قهرمانی تورنمنت کاشمر به  بازیکنان اهدا شد.

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

جلسه همفکری و تبادل نظر با هدف بازیکن سازی در باشگاه بزرگ پیشگامان

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از آقای فیاضی نیا سرمربی تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر-از-آقای-فیاضی-سرمربی-باشگاه-پیشگامان-مشهد

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از آقای خراشادی مربی تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از آقای حسینی مربی تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از آقای شجریان مربی تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر-از-آقای-شجریان-مربی-باشگاه-پیشگامان-مشهد

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از آقای بلوریان عضو انجمن اولیا تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از مربیان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

خانواده باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از محمدصالح صادقی بازیکن پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

 

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

تقدیر از بازیکنان باشگاه پیشگامان مشهد

 

به مشاوره نیاز دارید؟