زارع در اوایل ورود خود به کلینیک پیشگامان عالقه زیادی به کار فردی داشت که در ادامه علاوه بر یادگیری مهارت های فردی، کار
تیمی را نیز در اولویت قرار داده و هم اکنون جز بهترین ها در رده سنی خودش میباشد. خوش اخالق و خوش برخورد بوده و به دنبال
یادگیری مهارت های فردی می باشد. این بازیکن آینده خوبی را پیش روی خود میبیند.

به مشاوره نیاز دارید؟