سامیار جان بیشتر از یک سال می باشد که وارد کلینیک شده و بسیار پرتالش نشان میدهد. پسر باانگیزه ای که با بودن در کنار
دوستانش در کلینیک احساس لذت بیشتری میکند. گل های قشنگی را در طی این مدت از او به خاطر داریم. و به جهت حضور پر
انرژی در تمرینات حس قشنگی را به بازیکنان دیگر منتقل میکند

به مشاوره نیاز دارید؟