سرعت جز ویژگی های جدایی ناپذیر این بازیکن می باشد که چه در دریبل زدن و چه در خدمت تیم بودن اجرا میشود. طاها فکری به
جهت چابکی باالیی که دارد در سرعت دادن به بازی توانایی بالقوه ای داشته که باعث شگفتگی همگان شده است. سرحال و پرنشاط
در تمرینات شرکت میکند و از حضور در کنار دوستانش لذت میبرد. در آینده ای نه چندان دور از این بازیکن بیشتر خواهیم شنید.

به مشاوره نیاز دارید؟