حسن یکی از خوش قلب ترین بازیکنانی است که تا به االن پا به کلینیک باشگاه گذاشته است. خوش تمرین و خوش برخورد بوده و
همیشه با انگیزه کامل در تمرینات شرکت میکند. چپ پای دوست داشتنی باشگاه محبوبیت خاصی در بین دوستانش داشته و همین
موضوع باعث میشود تا فردی تاثیرگذار در ک لینیک باشگاه تلقی شود.

به مشاوره نیاز دارید؟