چپ پای دوست داشتنی کلینیک پیشگامان که اخیرا وارد باشگاه شده، بسیار خوش فکر بوده و تمام تالش خود را به منظور ارتقای
کیفیت فنی تیمش میگذارد. یک در مقابل یک را به خوبی فرا گرفته و همین موضوع در خدمت تیمش قرار داده است. خوش اخالق و
خوش برخورد بوده و در بسیاری از اوقات تمرکز کامل در یادگیری مطالب جدید کلینیک دارد. قطعا میتواند جز آینده داران باشگاه به
مشار آید.

به مشاوره نیاز دارید؟