رفیع جان بازیکنی بیش فعال بوده و برای دو تمرین ۹۰ دقیقه ای انرژی دارد. بسیار خوش برخورد بوده و از حضور در تمرینات
کلینیک لذت میبرد. به خوشحالی بعد از گل بسیار عالقمند بوده و صحنه های جذابی را بعد از گل زدن در تیم ایجاد میکند. خوش
تکنیک بوده و باید همین تکنیک را در اختیار موفقیت تیمش بگذارد. ضمن اینکه باید تاکتیک پذیری در تمرینات را نیز در منزل و
برای پدر و مادر خودش نیز اجرا کند.

به مشاوره نیاز دارید؟