این بازیکن که چند صباحی است وارد تیم شده ارتباط خیلی خوبی را با هم تیمی های خود برقرار کرده است. پرهام دارای
تکنیک نسبتا خوبی است و باید همین تکنیک را در اختیار کمک به تیم خود قرار دهد. بسیار با انگیزه و پرنشاط در تمرینات شرکت
میکند و از قدرت رهبری خوبی نیز برخوردار است.

به مشاوره نیاز دارید؟