این بازیکن خوش تکنیک که اخیرا کلینیک باشگاه پیشگامان را برای ادامه راه فوتبالیش انتخاب کرده می تواند جز بهترین فوتبال
آموزان رده سنی خودش باشد. چراکه فوق العاده با شخصیت و دوست داشتنی بوده و تمام تالش خود را به من ظور ارتقای کیفیت
فنیش میگذارد. از این بازیکن در آینده بیشتر خواهیم شنید.

به مشاوره نیاز دارید؟