عماد سیدی بازیکن تیم زیر 14 سال باشگاه پیشگامان

عماد سیدی انگیزه و انرژی لازم را برای یادگیری مهارت های فوتبال دارد و با اشتیاق در تمرینات کلینیک شرکت میکند که همین
موضوع کار او را در یادگیری راحت تر کرده است. فوق العاده بیش فعال بوده که باید منبعد تمرکز بیشتری در تمرینات داشته باشد.

به مشاوره نیاز دارید؟