احسان لوائی مشهدی – مسئول بدنسازی و سلامت باشگاه پیشگامان

احسان لوائی مشهدی مسئول بدنسازی و سلامت باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد می باشند. ایشان کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش بوده و در حال حاضر فعالیتشان در مدارس فوتبال و تیم های باشگاه ادامه دارد. از سوابق احسان لوائی مشهدی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

سوابق احسان لوائی مشهدی

 • مربی و مدرس دانشگاه
 • مسئول بخش بدنسازی و سنجش امادگی جسمانی اکادمی فوتبال پیشگامان
 • مربی بین المللی امادگی جسمانی و فانکشنال ترینینگ اکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
 •  مدرک مربیگری B کنفدراسیون فوتبال آسیا
 • مربی رسمی امادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی
 • دو دوره مربی بدنساز تیم فوتیال  منتخب استان خراسان انتخانی تیم ملی نوجوانان۹۵-۹۴
 • مربی بدنساز تیم فوتبال جوانان پدیده لیگ برتر کشور ۹۶-۹۵
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان پدیده لیگ برتر کشور۹۷-۸۶
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان صنعت لیگ سه کشور ۹۸-۹۷
 • مربی بدنساز تیم فوتسال جوانان استعدادهای درخشان لیگ برتر کشور ۹۹-۹۸
 • ( قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور )
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزگسالان پیام وحدت خراسان جنوبی  لیگ سه کشور ۰۰-۹۹
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان شهر خودرو لیگ برتر کشور۰۱-۰۰
 •  مربی بدنساز  ورزشکاران قهرمانی و ملی پوش
به مشاوره نیاز دارید؟