این بازیکن خوش تکنیک و خوش اخلاق تمام انرژی خودش را خرج تیمش میکند و بسیار علاقمند به کارهای تیمی بوده و از
بازیکنان آینده دار باشگاه می باشد. پدر بنیامین از مهمترین حامیان اوست. داشتن نظم فردی و تیمی از ویژگی های بنیامین جان
میباشد.

به مشاوره نیاز دارید؟