بسیار خوش اخالق و خوش برخورد و مودب در تمرینات شرکت میکند. فراتر از آنچه که در بازیکنان رده سنی خودش وجود دارد ،
تاکتیک پذیر می باشد و موفقیت های تیمی را به موفقیت های فردی ترجیح داده و بسیار کمک کننده تیمش می باشد. در منزل
پیگیر تمریناتش بوده و آینده درخشانی را پیش روی خود میبیند.

به مشاوره نیاز دارید؟