این بازیکن خوش اخالق به طور منظم در تمام تمرینات کلینیک شرکت داشته و سعی میکند تمام انرژی خودش را خرج تیمش میکند
مادر آرش از مهمترین حامیان اوست. داشتن نظم فردی و تیمی از ویژگی های آرش جان میباشد. تمرین در منزل قطعا میتواند
آینده بهتری را برای نیکدل به ارمغان آورد.

به مشاوره نیاز دارید؟