بازیکنی متعصب و پراشتیاق بوده که همین موضوع در نگاه اول مثبت بوده، با اینحال همین موضوع در این رده سنی می تواند به
ضررش تمام شود چرا که در برخی تمرینات و بازی های دوستانه تعصب بیش از حد برای بردن و نتیجه گرفتن در بازی می تواند تاثیر
سو در عملکردش داشته باشد. ولی هر زمان که تمرکز کامل برروی کیفیت کارش میگذارد به وضوح میتوان استعداد فوتبالی نابش را
دید و لذت برد.

به مشاوره نیاز دارید؟