کلینیک گلری

نوع فعالیت : گلری

  • شرایط ثبت نام و سن:١١سال به بالا
  • مکان چمن:دانشگاه فرهنگیان(ثامن)
    مهندسی دانشگاه فردوسی
  • هزینه یک ترم با ۲۴ جلسه:۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان
  • زمان برگزاری:روزهای زوج ١٨/٣٠ الی ٢٠
    روزهای فرد ١٧/٣٠ الی ١٩/٣٠
  • تیم های موجود:دو تیم فعال
  • کادر فنی:آقایان صدری زاده و دشتبان

گزارش تصویری از کلینیک گلری و دروازبانی

به مشاوره نیاز دارید؟